Willen we dat niet allemaal? Minder rente betalen voor onze bedrijfsfinanciering? Maar hoe doet u dat? Voor een antwoord op die vraag is het belangrijk dat u weet hoe de bank uw rente bepaalt. Want als u dat weet, weet u wat u moet doen om de laagste rente te krijgen.

Hoe bepaalt de bank uw rente?
De bank bepaalt uw rente op basis van een kostprijsbenadering. Dat wil zeggen dat de bank berekent wat de kosten zijn die ze moet maken voor uw financiering. Hier zet de bank dan een winstpercentage op. De kosten die een bank maakt bestaat uit 3 delen: de inkoopkosten, de operationele kosten en de debiteurenrisicokosten.
De inkoopkosten zijn de kosten voor het inkopen van het geld dat aan uw bedrijf wordt uitgeleend. Dit noemt de bank: fundingkosten. Daarnaast maakt de bank kosten om dat ingekochte geld aan u uit te lenen. Denk aan personeelskosten, reclamekosten, huisvestingskosten, etc. Dit noemen ze de operationele kosten. Tenslotte brengen ze u kosten in rekening om het risico dat u niet in staat bent om het geleende bedrag terug te betalen. Zeg maar de ‘stroppenpot’ of ‘oninbare debiteuren’. Deze kosten noemt de bank debiteurenrisicokosten.

Boven op de kosten brengt de bank u een winstpercentage in rekening. Per slot van rekening is het ook bij een bank de bedoeling dat de schoorsteen blijft roken. Opvallend genoeg noemt de bank dit ook kosten! Namelijk vermogenskosten.

Al deze 4 kosten kunt u beïnvloeden. U kunt dus zelf uw rente verlagen! Maar hoe doet u dat?

Elke financieringsvorm kent zijn eigen inkoop
De bank rekent voor elke financieringsvorm andere inkoopkosten. Deze zijn afhankelijk van twee variabelen. De termijn waarin u een lening terugbetaalt en de markt waarop de bank het geld inkoopt dat ze aan u uitleent. De inkoopkosten van een krediet in rekening-courant zijn voor de bank bijvoorbeeld anders dan van een 25-jarige lening. En inkoop van spaargeld kent bijvoorbeeld andere kosten voor de bank dan geld van andere banken lenen.

Tip 1: Vaak kunt u uw financieringsvraag splitsen in een krediet in rekening-courant en in een lening. Vraag naar de inkoopkosten van beide financieringsvormen en bepaal dan welk deel u graag in een krediet en welk deel in een lening zou willen hebben.

Hoe meer u leent, hoe goedkoper het wordt
De inspanningen die een bank moet leveren om u een lening van € 100.000,- aan te bieden of een lening van € 10.000.000,- liggen ongeveer gelijk. De accountmanager moet in beide gevallen uw plan lezen, uw gegevens in de computer invoeren, beoordelen of hij u de lening wil verstrekken, een offerte maken, de offerte met u bespreken, allerlei administratieve handelingen verrichten, etc. Dit terwijl de bank op de grote lening natuurlijk meer kan verdienen. Dit rekent de bank aan u door. Het percentage aan operationele kosten in uw rente bij een kleine lening is hoger dan die bij een grote lening.

Tip 2: Vraag naar de grootteklassen die uw bank hanteert. Dan kunt u daar bij uw keuze van uw mix van bedrijfsfinancieringen rekening mee houden.

Betere jaarcijfers is een betere rente
Zowel de debiteurenrisicokosten als de vermogenskosten zijn gebaseerd op het risico dat de bank denkt te lopen als ze u een financiering verstrekken. Hoe gezonder uw bedrijf ervoor staat hoe lager de bank het risico inschat dat u de financiering niet terugbetaalt. En dus hoe lager de rente. De bank kijkt naar twee dingen: uw basisgegevens en uw financiële gezondheid. Bij de basisgegevens moet u denken aan de branche waarin u zit en hoe lang u al bestaat. Voor uw financiële gezondheid kijkt de bank naar uw laatste definitieve jaarcijfers. Ze kijkt dan onder andere naar uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal, uw winstgevendheid en de ruimte in uw rekening-courant.

Tip 3: Als uw jaarcijfers beter zijn dan toen u de financiering kreeg, vraag uw bank naar de mogelijkheid om de rente te verlagen op basis van uw nieuwe cijfers.

De bank houdt van onderpand
Last but not least: als u veel en goed onderpand aan de bank kunt bieden, dan heeft dit een groot effect op uw rente. Veel effect heeft het geven van een hypotheek op uw woonhuis of bedrijfspand. Daarnaast heeft het laten verpanden van uw voorraden, debiteuren en inventaris ook een prijsdrukkend effect. Let wel op de risico’s! Als u niet meer kunt voldoen aan de verplichtingen die de bank aan u stelt, dan heeft de bank het recht uw eigendom te verkopen.

Tip 4: De overheid kent uitstekende regelingen waarbij zij onderpand aan de bank biedt voor uw financiering. De meest bekende is de zogenaamde Staatsgarantie. Vraag hiernaar bij uw bank.

Tenslotte tip 5
De bank zal uit zichzelf niet transparant aan u laten zien hoe ze uw rente bepaalt. U zult hier dus naar moeten vragen. Vraag door en laat u uitleggen wat u kunt doen om de rente te verlagen.

Sander Kuijpers | www.definancieringsadviseur.nl